Visokogas d.o.o.

Visokogas d.o.o.

Novosti

Dežurni telefon: 061/189-790

Kako postati korisnik?

Da bi ste postali naš korisnik, potrebno je da provjerite mogućnost priključenja Vašeg objekta na gasni sistem općine Visoko, pa ako postoji tehnička mogućnost priključenja, potrebno je da sa distributerom JP Visoko Ekoenergija sklopite Ugovor o priključku i Ugovor o isporuci i korištenju gasa, te izmirite finansijske obaveze.

Poslije izmirenja finansijskih obaveza, investitor se upućuje na... opširnije.

Prirodni gas - sigurno gorivo

Na osnovu pokazatelja iz mnogih razvijenih zemalja, kod kojih je prirodni gas jedan od osnovnih izvora energije, nesreće prouzrokovane gasom zauzimaju jedno od posljednjih mjesta, zajedno sa nesrećama prouzrokovanim udarom groma. Procentualno, to je mnogo manje od broja nesreća kojima je uzrok električna energija, koje se i pored toga, nikada nećemo odreći. To se odnosi na potrošače koji pažljivo rukuju instalacijama.... opširnije.

Šta je to gasna instalacija?

1 gasovodom, 2 kućnim priključkom i 3 lulom dovodimo gas do vašeg objekta i redovno kontrolišemo ispravnost i nepropusnost. Na trasi kućnog priključka nije dopušteno izvoditi iskope, gradnju objekata, skladištenje, te sađenje drveća. Ako uočite bilo kakvo oštećenje, propuštanje na ventilima, propuštanje na mjerno regulacionom setu kao i ostale nedostatke, molimo Vas da... opširnije.

Visokogas d.o.o.

Istorijat

30.09.1997.godine u sudski registar je upisano preduzeće Visokogas kao

Preduzeće za gasifikaciju, distribuciju i promet gasa i opreme "VISOKOGAS" doo Visoko.

Skraćeni naziv: "VISOKOGAS" doo Visoko.

Adresa firme:  Naselje Luke ll br.16 , 71300 Visoko, Bosna i Hercegovina.

Telefon-fax: ++ 387 32 73 52 99.

Upravni odbor preduzeća broji ukupno četiri člana i to po dva predstavnika od svakog osnivača.

Predstavnici Energoinvesta iz Sarajeva su gospoda:

 • dr. Božidar Matić dipl.el.ing.
 • Kerim Lučarević dipl.ecc.

Predstavnici općine Visoko su gospoda:

 • Murat Hanjalić dipl.ecc. gen. direktor KTK Visoko
 • Mirsad Sirćo dipl.ecc. gen. direktor Vitexa Visoko.

VD direktor preduzeća je Hajrudin Handžić dipl.ing.maš.

Preduzeće VISOKOGAS je formirano kao pravni nasljednik Komisije za gasifikaciju Općine Visoko koja je formirana odlukom Skupštine Općine Visoko iz 1989 godine.

Osnivač preduzeća VISOKOGAS je pored Općine Visoko i Energopetrol-sektor za prirodni gas, čiji je pravni sljednik Energoinvest dd Sarajevo.

Ukupan osnivački ulog preduzeća VISOKOGAS je prema ovome 956.614,14 DM. Pomenuta sredstva su uložena u poslove koji su već opisani u poslovima koje je uradila Komisija za gasifikaciju grada Visoko

Ulog Općine Visoko sastoji se od:

Gasovod pritiska 3 bara od GMRS2 u Radinovićima do RS u Domu zdravlja:

Građevinski radovi 170.373,16 DEM
Mašinski radovi 659.825,00 DEM
Mjerno regulaciona linija za grad 70.379,00 DEM
Vrijednost opreme i stvari 46.086,98 DEM
U K U P N O 946.614,14 DEM11.06.2004. godine u Sudskom registru upisana je promjena – smanjenje osnovnog kapitala Općine Visoko za dio mreže koji je proglašen Javnim dobrom u iznosu od 900.577,16 KM, tako da kapital iznosi:

1. Općina Visoko:

 • U novcu:  8.000,00 KM
 • U stvarima:  46.036,98 KM

2. Energoinvest“ d.d. Sarajevo

 • U novcu  2.000,00 KM 

----------------------------------------------------------

U K U P N O :    56.036,98 KM

14.11.2008. godine u Sudskom registru upisana je promjena – povećanje osnovnog kapitala Društva za 1.565.110,29 KM, i raspored kapitala je sljedeći:

 1.  Općina Visoko  1.563.272,83 KM
 2. „Energoinvest“ d.d. Sarajevo      57.874,44 KM

      ------------------------------------------------------------------

     U K U P N O : 1.621.147,27 KM

Dana 25.09.2013. godine u prisustvu notara je zaključen Ugovor o prodaji i prenosu udjela u društvu „Visokogas“ d.o.o. Visoko, kojim je dio kapitalnog udjela „Energoinvest“–a d.d. Sarajevo u iznosu od 57.874,44 KM (3,57% osnovnog kapitala Društva) prenesen na Općinu Visoko, nakon čega je udjeličar „Energoinvest“ d.d. Sarajevo istupio iz Društva, a Općina postala 100%-tni vlasnik. 

Rješenjem o izmjenama podataka br. 043-0-Reg-14-000235 od 04.03.2014. godine Općinski sud u Zenici je izvršio upis u sudski registar sve izmjene Društva. Upisane su: promjena naziva firme i sjedišta Društva, smanjenje broja članova Društva i proširenje djelatnosti, pa je subjekat upisa nakon upisanih promjena sa podacima:

 • Firma: Javno preduzeće „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko
 • Skraćena oznaka firme: JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko
 • Sjedište: ulica Kakanjska broj 4, općina Visoko
 • Osnivač: Općina Visoko, ulica Alije Izetbegovića 12A, BiH
 • Osnovni kapital (upisani i uplaćeni): 1.621.147,27 (procenat 100%)
 • Djelatnost: Proširena djelatnost Društva