Visokogas d.o.o.

Visokogas d.o.o.

Novosti

Dežurni telefon: 061/189-790

Kako postati korisnik?

Da bi ste postali naš korisnik, potrebno je da provjerite mogućnost priključenja Vašeg objekta na gasni sistem općine Visoko, pa ako postoji tehnička mogućnost priključenja, potrebno je da sa distributerom JP Visoko Ekoenergija sklopite Ugovor o priključku i Ugovor o isporuci i korištenju gasa, te izmirite finansijske obaveze.

Poslije izmirenja finansijskih obaveza, investitor se upućuje na izradu Projekta unutrašnje gasne instalacije... opširnije.

Prirodni gas - sigurno gorivo

Na osnovu pokazatelja iz mnogih razvijenih zemalja, kod kojih je prirodni gas jedan od osnovnih izvora energije, nesreće prouzrokovane gasom zauzimaju jedno od posljednjih mjesta, zajedno sa nesrećama prouzrokovanim udarom groma. Procentualno, to je mnogo manje od broja nesreća kojima je uzrok električna energija, koje se i pored toga, nikada nećemo odreći. To se odnosi na potrošače koji pažljivo rukuju instalacijama. Sigurna upotreba se ostvaruje pravilnim... opširnije.

Šta je to gasna instalacija?

1 gasovodom, 2 kućnim priključkom i 3 lulom dovodimo gas do vašeg objekta i redovno kontrolišemo ispravnost i nepropusnost. Na trasi kućnog priključka nije dopušteno izvoditi iskope, gradnju objekata, skladištenje, te sađenje drveća. Ako uočite bilo kakvo oštećenje, propuštanje na ventilima, propuštanje na mjerno regulacionom setu kao i ostale nedostatke, molimo Vas da odmah obavijestite Visokogas.

4 Ventili služe za... opširnije.
Visokogas d.o.o.

Konkurs za izbor direktora

JP „VISOKO EKOENERGIJA“ d.o.o. Visoko

Nadzorni odbor 

 

Broj: 834-I/17

Visoko, 13.11.2017. godine

 

Na osnovu člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 8/05, 29/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 339. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“ broj 81/15), te članova 5. i 10. Statuta JP „Visoko Ekoenergija" d.o.o. Visoko, br. 165-IV/17 od 27.02.2017.god. Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor direktora broj: 835-I/17 od 13.11.2017.god. i dobijene saglasnosti od Općinske načelnice o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora JP „Visoko Ekoenergija" d.o.o. Visoko, br. 01/2-02-1592/17 od 15.11.2017.god.,Nadzorni odbor raspisuje:

 

 

K O N K U R S

za izbor i imenovanje direktora JP "VISOKO EKOENERGIJA"d.o.o VISOKO

 

 

I

Javno Preduzeće „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko, raspisuje javni Konkurs za izbor i imenovanje direktora JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko, na mandatni period od 4 (četiri) godine.

 

II

OPIS POSLOVA

 

Uz pripadajuće nadležnosti i odgovornosti iz domena Uprave Preduzeća, direktor ima nadležnost i odgovornost i za sljedeće poslove:

- organizacija i vođenje  poslova  preduzeća,

- izvještavanje Nadzornog odbora preduzeća na zahtjev Nadzornog odbora,

- izvještava Nadzorni odbor o svim informacijama koje uprava pribavi o neuobičajenom, nedjelotvornom ili nezakonitom ponašanju koje direktno ili indirektno utiče na poslovanje preduzeća,

- provedba Statuta i Etičkog kodeksa,

- izrada i nadgledanje realizacije planova poslovanja,

- izrada provedbenih propisa za postupak nabavki i provedba važećih zakona i propisa o postupku nabavki,

- priprema prijedloga o raspodjeli dobiti,

- zapošljavanje i otpuštanje radnika u skladu sa postupcima utvrđenim u pravilniku ili pravilnicima te važećim zakonima,

- zastupanje preduzeća prema trećim licima,

- staranje i odgovornost za zakonitost rada javnog preduzeća,

- obezbjeđenje postupanja svih odgovornih lica u skladu sa Etičkim kodeksom, tako što će se protiv lica koja krše navedeni kodeks provesti disciplinski postupak,

- drugi poslovi neophodni za nesmetano obavljanje organizacije i vođenja poslovanja preduzeća.

 

III

Kandidat za poziciju direktora u JP „VISOKO EKOENERGIJA“ d.o.o. mora ispunjavati slijedeće uslove:

 

A/ OPĆI USLOVI

 

1. da je državljan Bosne i Hercegovine,

2. da je  stariji od 18, a mlađi  od 65 godina života,

3. da kandidat nije pravosnažnom odlukom suda osuđivan za privredni prijestup, niti mu je izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti  u posljednjih 5 (pet)/ godina od dana pravosnažnosti,

4. da kandidat nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BIH,

5. da kandidat nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik  u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federacije BiH,

6. da kandidat nema privatni /finansijski interes u preduzeću i da se ne smatra  povezanim licem u smislu odredbi člana 34. Zakona o privrednim društvima,

7. da kandidat nije predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora nekog drugog društva ili  institucije sa većinskim državnim kapitalom,

8. da kandidat nije dioničar sa 50 % i više dionica, direktor i član uprave bilo kojeg dioničkog društva, kao i vlasnik sa 50 % i više vlasništva, direktor ili član uprave  bilo  kojeg društva sa ograničenom dgovornoću  sa učešćem državnog kapitala ili  fondovima, agencijama, komisijama, ustanovama i drugim pravnim licima  osnovanim od općine, kantona ili federacije,

9. da kandidat nije istovremeno predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora društva sa učešćem državnog kapitala ili institucije drugog društva.  

 

 

B / POSEBNI USLOVI

 

1. da ima završen VII stepen stručne spreme ili najmanje 240 ESTS bodova, tehničkog ili pravnog ili ekonomskog smjera,

2. da ima najmanje 3  (tri)  godine radnog staža u struci  nakon sticanja zvanja sa VSS,

3. da ponudi Program rada za mandatni period na koji se imenuje, koji će biti predmet analize i ocjene u konkursnom postupku.

 

IV

POTREBNI DOKUMENTI:

 

Prijava kandidata treba da sadrži CV odnosno biografiju, kontakt telefon ili e-mail. 

 

Uz prijavu na javni Konkurs kandidati su obavezni dostaviti orginale ili ovjerene fotokopije dokumenata, ne starije od 3 mjeseca kojima se dokazuje ispunjavanje traženih opštih i posebnih uslova i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Diplomu o stručnoj spremi,

4. Potvrda o radnom stažu u struci nakon sticanja zvanja sa VSS,

5. Program rada,

6. Izjavu kandidata ovjerenu kod nadležne institucije, da kandidat nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH,

7. Izjavu kandidata ovjerenu kod nadležne institucije da kandidat nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federacije BiH,

8. Izjavu kandidata ovjerenu kod nadležne ustanove da kandidat nema privatni /finansijski interes u preduzeću i da se ne smatra povezanim licem u smislu odredbi člana 34. Zakona o privrednim društvima,

9. Izjavu kandidata ovjerenu kod nadležne insitucije da kandidat nije predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora nekog drugog društva ili institucije  sa većinskim državnim kapitalom,

10. Izjavu kandidata ovjerenu kod nadležne institucije da kandidat nije dioničar sa 50 % i više dionica, direktor ili član uprave bilo kojeg dioničkog društva, kao i vlasnik sa 50 % i više vlasništva, direktor ili član uprave  bilo  kojeg društva sa ograničenom odgovornoću  sa učešćem državnog kapitala ili  fondovima, agencijama, komisijama, ustanovama idrugim pravnim licima  osnovanim od općine, kantona ili federacije, 

 

11. Izjavu kandidata ovjerenu kod nadležne ustanove da kandidat nije istovremeno predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora društva sa učešćemdržavnog kapitala ili institucije drugog društva.  

 

12. Uvjerenje nadležnog suda da kandidat da nije pravosnažnom odlukom suda osuđivan za privredni prijestup, niti mu je izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti u posljednjih 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti, kandidat koji bude izabran, obavezan je istu dostaviti prije stupanja na dužnost,

 

13. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, kandidat koji bude izabran, obavezan je isto dostaviti prije stupanja na dužnost,

 

14. Uvjerenje o radnoj sposobnosti - ljekarsko uvjerenje, kandidat koji bude izabran obavezan je isto dostaviti prije stupanja na dužnost,

 

V

Sa kandidatima koji blagovremeno dostave svu dokumentaciju i koji budu ispunjavali sve opće i posebne uslove iz javnog Konkursa bit će obavljen intervju.

 

VI

Ovaj javni Konkurs će biti objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, dnevnom listu Oslobođenje, na web stranici Preduzeća i na web stranici Općine Visoko.

 

 

VII

1. Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 dana, računajući od prvog, narednog dana od dana objavljivanja javnog Konkursa u Službenim novinama Federacije BiH.

 

2. Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

 

 

JP „VISOKO EKOENERGIJA“ d.o.o. Visoko, Kakanjska 4, Komisija za provođenje konkursne procedure za izbor direktora JP „VISOKO EKOENERGIJA“ d.o.o. Visoko,

sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS“-NE OTVARATI.

 

 

3. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

 

4. Preduzeće nije obavezno vraćati kandidatima dokumentaciju.

 

 

 

 

Predsjednik Nadzornog odbora:

Mr.sci. Nermin Kadrić s.r.

 

Preuzmite tekst konkursa