Visokogas d.o.o.

Visokogas d.o.o.

Novosti

Dežurni telefon: 061/189-790

Kako postati korisnik?

Da bi ste postali naš korisnik, potrebno je da provjerite mogućnost priključenja Vašeg objekta na gasni sistem općine Visoko, pa ako postoji tehnička mogućnost priključenja, potrebno je da sa distributerom JP Visoko Ekoenergija sklopite Ugovor o priključku i Ugovor o isporuci i korištenju gasa, te izmirite finansijske obaveze.

Poslije izmirenja finansijskih obaveza, investitor se upućuje na izradu Projekta unutrašnje gasne instalacije... opširnije.

Prirodni gas - sigurno gorivo

Na osnovu pokazatelja iz mnogih razvijenih zemalja, kod kojih je prirodni gas jedan od osnovnih izvora energije, nesreće prouzrokovane gasom zauzimaju jedno od posljednjih mjesta, zajedno sa nesrećama prouzrokovanim udarom groma. Procentualno, to je mnogo manje od broja nesreća kojima je uzrok električna energija, koje se i pored toga, nikada nećemo odreći. To se odnosi na potrošače koji pažljivo rukuju instalacijama. Sigurna upotreba se ostvaruje pravilnim... opširnije.

Šta je to gasna instalacija?

1 gasovodom, 2 kućnim priključkom i 3 lulom dovodimo gas do vašeg objekta i redovno kontrolišemo ispravnost i nepropusnost. Na trasi kućnog priključka nije dopušteno izvoditi iskope, gradnju objekata, skladištenje, te sađenje drveća. Ako uočite bilo kakvo oštećenje, propuštanje na ventilima, propuštanje na mjerno regulacionom setu kao i ostale nedostatke, molimo Vas da odmah obavijestite Visokogas.

4 Ventili služe za... opširnije.
Visokogas d.o.o.

Konkurs - saradnik za knjigovodstvo

JP „VISOKO EKOENERGIJA“ d.o.o. Visoko

Direktor

 

Broj: 540a-I/19

Visoko, 08.07.2019. godine    

 

Na osnovu člana 11. Zakona o javnim preduzećima u Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 8/05, 29/05,81/08,22/09 i 109/12), člana 339. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“ broj 81/15), člana 20a, stav (2) Zakona o radu Federacije BiH ( „Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/18), te člana10. Statuta JP „Visoko Ekoenergija" d.o.o. Visoko ( broj: 165-IV/17 od 27.02.2017.godine i broj 654-IV/18 od 29.06.2018. godine), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-Dobojskom kantonu („Službene novine Ze-Do kantona“, broj:8/19 od 11.06.2019. godine) te Odluke o potrebi prijema u radni odnos, broj:064-IV/19 od 28.06.2019.godine, direktor raspisuje:

 

 

    JAVNI OGLAS     

za popunu upražnjenog mjesta - saradnik za knjigovodstvo

JP "VISOKO EKOENERGIJA"d.o.o VISOKO

 

 

I

Javno preduzeće „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko, Kakanjska br.4., 71300 Visoko, raspisuje javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta – saradnik za knjigovodstvo na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac.

 

II

RADNO MJESTO – Saradnik za knjigovodstvo

Opis poslova: 

U skladu sa djelatnostima za koje je preduzeće registrirano, opis navedenog zanimanja osim opisa po Standardnoj klasifikaciji zanimanja, obuhvata i sljedeće poslove: 

vrši plaćanja po nalogu neposrednog rukovodioca, knjiži bankovne izvode, vrši kontrolu ulaznih računa i prati plaćanje po istim, likvidira putne naloge, prikuplja podatke za izradu statističkih izvještaja, popunjava i vrši kontrolu navedenih izvještaja, dostavlja popunjene izvještaje nadležnoj statističkoj službi, prima skladišne izlaze, knjiži dokumentaciju vezanu za promet u skladištu, usaglašava sa robnim knjigovodstvom, knjiži ulazne i izlazne fakture, izvode, kompenzacije, cesije, obračun plata, blagajne.

Literatura koja će se koristiti za pismeni i usmeni stručni ispit je:

Zakon o računovodstvu u F BiH, Zakon u unutrašnjem platnom prometu F BiH, Uredba o uslovima i načinu plačanja gotovim novcem.

 

III

Kandidat za poziciju „saradnika za knjigovodsto“ u JP „VISOKO EKOENERGIJA“ d.o.o. mora ispunjavati slijedeće uslove:

 

A/ OPĆI USLOVI

 1. da je državljan Bosne i Hercegovine,
 2. da je  stariji od 18, a mlađi od 65 godina života,
 3. da je kandidat zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
 4. da se protiv kandidata ne vodi krivčni postupak,
 5. da kandidat nije kažnjavan.

 

B / POSEBNI USLOVI

 

 1. da ima završen ekonomski fakultet VII stepen stručne spreme ili najmanje 180 ECTS bodova po Bolonjskom sistemu studiranja, ekonomskog smjera,
 2. da ima najmanje 1  (jednu)  godinu radnog iskustva u struci nakon sticanja zvanja VSS/najmanje 180 ECTS bodova,
 3. posjedovanje vozačke dozvole "B" kategorije
 4. aktivno poznavanje engleskog jezika,
 5. poznavanje rada na računaru ( MS Office i Windows)

Kriteriji na osnovu kojih će Komisija napraviti ispitna pitanja i po kojima će vršiti 

bodovanje kandidata:    

- sposobnost rada u timu, organizovanost u poslu, motivisanost, vještina komunikacije.

Pripadajuća osnovna neto plaća 1.064,00 KM.

 

IV

POTREBNI DOKUMENTI:

Prijava kandidata treba da sadrži CV odnosno biografiju, kontakt telefon ili e-mail. 

Uz prijavu na javni oglas kandidati su obavezni dostaviti orginale ili ovjerene fotokopije dokumenata, ne starije od 3 mjeseca kojima se dokazuje ispunjavanje traženih opštih i posebnih uslova i to:

 

 1. Uvjerenje o državljanstvu,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Diplomu o stručnoj spremi,
 4. Potvrda o radnom iskustvu u struci nakon sticanja zvanja sa VSS/180 ECTS,
 5. Ovjerena kopija vozačke dozvole,
 6. Dokaz o aktivnom poznavanju engleskog jezika,
 7. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, kandidat koji bude izabran,obavezan je isto dostaviti prije stupanja na dužnost,
 8. Uvjerenje o nekažnjavanju, kandidat koji bude izabran,obavezan je isto dostaviti prije stupanja na dužnost,
 9. Uvjerenje o radnoj sposobnosti - ljekarsko uvjerenje, kandidat koji bude izabran obavezan je isto dostaviti prije stupanja na dužnost.

 

V

NAPOMENE:

Za radno mjesto nije predviđen probni rad.

Kandidati koji blagovremeno dostave svu dokumentaciju i koji budu ispunjavali sve opće i posebne uslove iz javnog oglasa, o polaganju pismenog i usmenog ispita, će biti  blagovremeno obavješteni.

O rezultatima javnog oglasa kandidati koji ne budu izabrani će biti blagovremeno obavješteni.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, na web stranici Preduzeća i web stranici Osnivača.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog javnog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neče se uzimati u razmatranje.

Sva dodatna objašnjenja možete tražiti na broj telefona 032/735-299.

Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je 8 ( osam) dana počev od dana objavljivanja ovog javnog oglasa u sredstvima javnog informisanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

 

JP „VISOKO EKOENERGIJA“ d.o.o. Visoko,

Ulica Kakanjska br.4,

71300 Visoko

 

sa naznakom:

    „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

 

 

Direktor

Muhamed Husić

Preuzmite tekst Oglasa