Visokogas d.o.o.

Visokogas d.o.o.

Novosti

Dežurni telefon: 061/189-790

Kako postati korisnik?

Da bi ste postali naš korisnik, potrebno je da provjerite mogućnost priključenja Vašeg objekta na gasni sistem općine Visoko, pa ako postoji tehnička mogućnost priključenja, potrebno je da sa distributerom JP Visoko Ekoenergija sklopite Ugovor o priključku i Ugovor o isporuci i korištenju gasa, te izmirite finansijske obaveze.

Poslije izmirenja finansijskih obaveza, investitor se upućuje na... opširnije.

Prirodni gas - sigurno gorivo

Na osnovu pokazatelja iz mnogih razvijenih zemalja, kod kojih je prirodni gas jedan od osnovnih izvora energije, nesreće prouzrokovane gasom zauzimaju jedno od posljednjih mjesta, zajedno sa nesrećama prouzrokovanim udarom groma. Procentualno, to je mnogo manje od broja nesreća kojima je uzrok električna energija, koje se i pored toga, nikada nećemo odreći. To se odnosi na potrošače koji pažljivo rukuju instalacijama.... opširnije.

Šta je to gasna instalacija?

1 gasovodom, 2 kućnim priključkom i 3 lulom dovodimo gas do vašeg objekta i redovno kontrolišemo ispravnost i nepropusnost. Na trasi kućnog priključka nije dopušteno izvoditi iskope, gradnju objekata, skladištenje, te sađenje drveća. Ako uočite bilo kakvo oštećenje, propuštanje na ventilima, propuštanje na mjerno regulacionom setu kao i ostale nedostatke, molimo Vas da... opširnije.

Visokogas d.o.o.

Javni oglas - saradnik za intervencije

JP "VISOKO EKOENERGIJA" do.o. Visoko

Broj: 108-I/20

Visoko, 25.02.2020. godine

Na osnovu člana 20a, stav (2). Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-Do kantona“, broj: 8/19 od 11.06.2019. godine), Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta JP "Visoko Ekoenergija" d.o.o. Visoko, broj: 069-III/20 od 04.02.2020. godine, te Odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos broj: NO-012-IV/20 od 04.02.2020.godine, JP “Visoko Ekoenergija" d.o.o. Visoko raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

JP „VISOKO EKOENERGIJA“ d.o.o. VISOKO

 

I

Javno preduzeće "Visoko Ekoenergija" d.o.o. Visoko, Kakanjska br.4., 71300 Visoko, raspisuje javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta:

1. "vozač-kurir" na period od 12 mjeseci – 1 izvršioc i 

2. "saradnik u dežurnoj službi i hitnim intervencijama" do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najduže do 12 mjeseci – 1 izvršioc.

 

II

1.    RADNO MJESTO – vozač-kurir – 1 izvršioc

Opis poslova: prevoz  ljudi i opreme; dostavljanje pošte i robe na adresu; preuzimanje pošte i robe sa adrese; preuzimanje prevozne dokumentacije, utovaranje/istovaranje tereta u/iz vozilo/a (ako se radi o prevozu robe), kontrola, osiguranje i zaštita tereta tokom transporta; korištenje vozila; vođenje putnog naloga; održavanje vozila koji mu je povjeren za obavljanje poslova, tj. brine se o urednosti, higijeni vozila, redovnom pregledu u servisu, registraciji, zamjeni guma, razini goriva u rezervoaru automobila i sl.; stručno i savjesno obavlja druge poslove za koje je kvalifikovan, po nalogu Direktora i neposrednog rukovodioca.

Opći uslovi:

  1. da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine,

  2. da je stariji/a od 18, a mlađi/a od 65 godina života,

  3. da je kandidat/kinja zdravstveno sposoban/a za obavljanje poslova utvrđenih za 

      to radno mjesto,

  4. da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak,

  5. da kandidat/kinja nije kažnjavan/a.

Posebni uslovi: 

SSS/IV stepen tehničke struke, položen vozački ispit „C1“ kategorije.

NAPOMENA: Postupak izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata/kinja.

Pripadajuća osnovna neto plaća je 770,00 KM.

 

Za navedeno radno mjesto nije potrebno radno iskustvo, niti je predviđen probni rad.

 

 

2.    RADNO MJESTO – Saradnik u dežurnoj službi i hitnim intervencijama – 

1 izvršioc

Opis poslova: u skladu sa djelatnostima za koje je Preduzeće registrirano, opis navedenog zanimanja osim opisa po Standardnoj klasifikaciji zanimanja, obuhvata i sljedeće poslove: 

Prima i evidentira sve vrste poziva putem dežurnog telefona od strane kupaca i drugih lica te daje kratke, stručne i nedvosmislene upute o postupanju; izdavanje naloga dežurnim ekipama za rad na intervencijama, te evidentiranje realizovanih naloga od strane dežurnih i drugih ekipa; prati i proučava propise, nove tehnologije i standarde iz domena službe; izvršava sve hitne intervencije; stručno i savjesno obavlja sve ostale poslove za koje je kvalifikovanpo nalogu Direktora i neposrednog rukovodioca.

Opći uslovi:

  1. da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine,

  2. da je stariji/a od 18, a mlađi/a od 65 godina života,

  3. da je kandidat/kinja zdravstveno sposoban/a za obavljanje poslova utvrđenih za 

      to radno mjesto,

  4. da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak,

  5. da kandidat/kinja nije kažnjavan/a.

Posebni uslovi:

SSS, 1 (jedna) godinu radnog staža u struci; završena obuka iz gasne tehnike u skladu sa tehničkim pravilom za gasne instalacije G 600 i pripadajućim tehničkim pravilim; poznavanje tehničkih propisa i standarda iz oblasti gasne tehnike; poznavanje zakonskih propisa; poznavanje procesa transporta i distribucije prirodnog gasa; poznavanje postrojenja, opreme i instalacija gasnogsistema; poznavanje programskog paketa MS Office i poznavanje rada na računaru pod operativnim sistemom Windows; vozačka dozvola “B” kategorija - aktivan vozač; komunikativnost i organizovanost u poslu

 

NAPOMENA: Postupak izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata/kinja.

Pripadajuća osnovna neto plaća je 860,00 KM.

Za navedeno radno mjesto nije predviđen probni rad.

 

III

POTREBNI DOKUMENTI: 

Uz prijavu kandidata/kinje potrebno je dostaviti CV, odnosno biografiju, kontakt telefon ili e-mail.

 

Uz prijavu na Javni oglas, kandidati su obavezni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata, ne starije od 3 mjeseca kojima se dokazuje ispunjavanje traženih općih i posebnih uslova i to:

Za radno mjesto – vozač-kurir:

1.  Uvjerenje o državljanstvu,

2.  Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Dokaz o vrsti i stepenu školske spreme (diploma ili uvjerenje o završenom srednjem ili svjedočanstvo o završenom obrazovanju, iz kojih se vidi da je sa uspjehom završio obrazovanje i stekao potrebno zvanje). 

Napomena: Neće se uzeti u razmatranje prijave kandidata koji kao dokaz o traženom obrazovanju dostave svjedodžbe o završenom I, II, III i IV razredu srednje škole, a uz navedene svjedodžbe ne dostave diplomu ili uvjerenje o završenom obrazovanju ili svjedodžbu o završenom obrazovanju.

4. Ovjerena kopija važeće vozačke dozvole. 

5. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, kandidat/kinja koji/a bude izabran/a, obavezan/a je isto dostaviti prije stupanja na dužnost,

6. Uvjerenje o nekažnjavanju, kandidat/kinja koji/a bude izabran/a, obavezan/a je isto dostaviti prije stupanja na dužnost,

7.  Uvjerenje o radnoj sposobnosti - ljekarsko uvjerenje, kandidat/kinja koji/a bude izabran/a obavezan/a je isto dostaviti prije stupanja na dužnost.

 

Za radno mjesto – saradnik u dežurnoj službi i hitnim intervencijama

1.  Uvjerenje o državljanstvu,

2.  Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Dokaz o vrsti i stepenu školske spreme (diploma ili uvjerenje o završenom srednjem ili svjedočanstvo o završenom obrazovanju, iz kojih se vidi da je sa uspjehom završio obrazovanje i stekao potrebno zvanje). 

Napomena: Neće se uzeti u razmatranje prijave kandidata koji kao dokaz o traženom obrazovanju dostave svjedodžbe o završenom I, II, III i IV razredu srednje škole, a uz navedene svjedodžbe ne dostave diplomu ili uvjerenje o završenom obrazovanju ili svjedodžbu o završenom obrazovanju.

4. Potvrda o radnom iskustvu u struci nakon sticanja zvanja (potvrdu ili uvjerenje poslodavca kod kojih je kandidat radio ili trenutno radi ili uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO). 

5. Ovjerena kopija važeće vozačke dozvole. 

6. Dokaz o poznavanju rada na računaru.

Kao dokaz o poznavanju rada na računaru prihvatit će se:

Uvjerenja škola ili drugih agencija koje se bave obukom na računaru

Ovjeren dokaz o položenom ispitu informatike

Ovjeren prepis ocjena gdje se vidi da je kandidat pohađao predmet informatike

Ukoliko kandidati dostave neki od navedenih dokaza potrebno je da naglase da se navedeni dokument podnosi kao dokaz o poznavanju rada na računaru.

7. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, kandidat/kinja koji/a bude izabran/a, obavezan/a je isto dostaviti prije stupanja na dužnost,

8. Uvjerenje o nekažnjavanju, kandidat/kinja koji/a bude izabran/a, obavezan/a je isto dostaviti prije stupanja na dužnost,

9.  Uvjerenje o radnoj sposobnosti - ljekarsko uvjerenje, kandidat/kinja koji/a bude izabran/a obavezan/a je isto dostaviti prije stupanja na dužnost.

  

IV

NAPOMENE: 

Kriteriji na osnovu kojih će Komisija napraviti ispitna pitanja i po kojima će vršiti bodovanje kandidata su: fleksibilnost/prihvatanje drugačijeg mišljenja, motivisanost/entuzijazam, predznanje o poslu, relevantno radno iskustvo, analitičke sposobnosti, sposobnost iznalaženja rješenja, vještina komunikacija i potencijal za razvoj.

Kandidati/kinje koji blagovremeno dostave svu dokumentaciju i koji budu ispunjavali sve opće i posebne uslove iz javnog oglasa, o polaganju usmenog stručnog ispita (intervjua) će biti blagovremeno obavješteni.

O rezultatima javnog oglasa kandidati koji ne budu izabrani će biti blagovremeno obavješteni.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, na web stranici JP "Visoko Ekoenergija" d.o.o. Visoko i web stranici Osnivača.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata/kinja koji ne ispunjavaju uslove ovog javnog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Sva dodatna objašnjenja možete dobiti na broj telefona: 032/735-299. 

Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

 

Prijave sa traženom dokumentacijom kandidati/kinje mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

 

 

JP „VISOKO EKOENERGIJA“ d.o.o. VISOKO

 

Kakanjska br.4., 71300 Visoko

 

sa naznakom:

„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

 

                                                                          v.d. direktor

                                                                       Adnan Handžić  

Preuzmite  tekst oglasa