Visokogas d.o.o.

Visokogas d.o.o.

Novosti

Dežurni telefon: 061/189-790

Kako postati korisnik?

Da bi ste postali naš korisnik, potrebno je da provjerite mogućnost priključenja Vašeg objekta na gasni sistem općine Visoko, pa ako postoji tehnička mogućnost priključenja, potrebno je da sa distributerom JP Visoko Ekoenergija sklopite Ugovor o priključku i Ugovor o isporuci i korištenju gasa, te izmirite finansijske obaveze.

Poslije izmirenja finansijskih obaveza, investitor se upućuje na... opširnije.

Prirodni gas - sigurno gorivo

Na osnovu pokazatelja iz mnogih razvijenih zemalja, kod kojih je prirodni gas jedan od osnovnih izvora energije, nesreće prouzrokovane gasom zauzimaju jedno od posljednjih mjesta, zajedno sa nesrećama prouzrokovanim udarom groma. Procentualno, to je mnogo manje od broja nesreća kojima je uzrok električna energija, koje se i pored toga, nikada nećemo odreći. To se odnosi na potrošače koji pažljivo rukuju instalacijama.... opširnije.

Šta je to gasna instalacija?

1 gasovodom, 2 kućnim priključkom i 3 lulom dovodimo gas do vašeg objekta i redovno kontrolišemo ispravnost i nepropusnost. Na trasi kućnog priključka nije dopušteno izvoditi iskope, gradnju objekata, skladištenje, te sađenje drveća. Ako uočite bilo kakvo oštećenje, propuštanje na ventilima, propuštanje na mjerno regulacionom setu kao i ostale nedostatke, molimo Vas da... opširnije.

Visokogas d.o.o.

Javni oglas - saradnik u dežurnoj službi

JP „VISOKO EKOENERGIJA“ d.o.o. Visoko
Kakanjska br.4
Uprava  

Broj: 960-I/20

Visoko, 30.11.2020. godine    

 

Na osnovu člana 11. Zakona o javnim preduzećima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 8/05, 29/05,81/08,22/09 i 109/12), člana 339. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“ broj 81/15),člana 20a, stav (2) Zakona o radu Federacije BiH ( „Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko - dobojskom kantonu („Službene novine ZDK", broj: 8/19 od 11.06.2019. godine), člana 10. Statuta JP „Visoko Ekoenergija" d.o.o. Visoko ( broj: 165-IV/17 od 27.02.2017.godine broj: 654-IV/18 od 29.06.2018. godine ), te Odluke Nadzornog odbora o objavi Javnog oglasa za radno mjesto „Saradnik u dežurnoj služni i hitnim intervencijama“, broj: NO-084-IV/20 od 30.11.2020.godine, direktor raspisuje:

 

    JAVNI OGLAS     

za popunu upražnjenog radnog mjesta

"Saradnik u dežurnoj službi i hitnim intervencijama" 

 

 

I

 

Javno preduzeće „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko, Kakanjska br.4., 71300 Visoko, raspisuje javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme:

 

- Saradnik u dežurnoj službi i hitnim intervencijama - 1 izvršilac.

 

II

 

RADNO MJESTO: Saradnik u dežurnoj službi i hitnim intervencijama 

 

Opis poslova: 

 

U skladu sa djelatnostima za koje je preduzeće registrirano, opis navedenog zanimanja osim opisa po Standardnoj klasifikaciji zanimanja, obuhvata i sljedeće poslove: 

 

-    prima i evidentira sve vrste poziva putem dežurnog telefona od strane kupaca i drugih lica te daje kratke, stručne i nedvosmislene upute o postupanju, 

-    prati i proučava propise, nove tehnologije i standarde iz domena službe,

-    izvršava sve hitne intervencije,

-    izvršava aktivnosti iz radnog naloga,

-    izvodi radove na priključenju novih kupaca,

-    radi sve ostale poslove za koje je kvalifikovan.

 

Opći uslovi:

  1. da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine
  2. da je stariji/a od 18, a mlađi/a od 65 godina života,
  3. da je kandidat/kinja zdravstveno sposoban/a za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
  4. da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak,
  5. da kandidat/kinja nije kažnjavan/a.

 

Posebni uslovi:  

  • završena srednja škola, SSS, IV stepen,
  • najmanje 6 mjeseci radnog staža 
  • položen ispit za izgradnju i održavanje gasnih instalacija u skladu sa TPGI-G600,
  • posjedovanje vozačke dozvole "B" kategorije.

 

 

Pripadajuća osnovna neto plaća je 850,00 KM.

 

 

III

POTREBNI DOKUMENTI:

 

Uz prijavu kandidata/kinje potrebno je dostaviti CV, odnosno biografiju, kontakt telefon ili e-mail.

 

Uz svojeručno potpisanu prijavu na Javni oglas, kandidati su obavezni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata, ne starije od 3 mjeseca kojima se dokazuje ispunjavanje traženih općih i posebnih uslova i to: 

 

1. Uvjerenje o državljanstvu, 

2. Izvod iz matične knjige rođenih, 

3. Dokaz o vrsti i stepenu školske spreme (diploma ili uvjerenje o završenom srednjem obrazovanju, iz kojih se vidi da je sa uspjehom završio obrazovanje i stekao potrebno zvanje. 

Napomena: Neće se uzeti u razmatranje prijave kandidata koji kao dokaz o traženom obrazovanju dostave svjedodžbe o završenom I, II, III i IV razredu srednje škole, a uz navedene svjedodžbe ne dostave diplomu ili uvjerenje o završenom obrazovanju ili svjedodžbu o završenom obrazovanju.

4. Potvrda o radnom stažu  (potvrdu ili uvjerenje poslodavca kod kojih je kandidat radio ili trenutno radi ili uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO) ili ugovor o radu. Ukoliko se kao dokaz o radnom stažu dostavlja potvrda poslodavca, ista je obavezna da sadrži sljedeće podatke: - naziv i sjedište poslodavca, broj, datum i mjesto izdavanja potvrde, podatke o nazivu radnog mjesta, odnosno vrsti poslova koje je kandidat obavljao, obavezno naznačenu školsku spremu sa kojom je obavljao navedene poslove, period obavljanja poslova, potpis ovlaštenog lica i pečat. Kao dokaz o radnom stažu neće se uzimati u razmatranje radna knjižica, pismo preporuke i ugovor o djelu. 

5. Ovjerena kopija važeće vozačke dozvole "B" kategorije, 

6. Ovjerena kopija uvjerenja o položenom ispitu za izgradnju i održavanje gasnih instalacija u skladu sa TPGI-G600,

7. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, kandidat/kinja koji/a bude izabran/a, obavezan/a je isto dostaviti prije stupanja na dužnost, 

8. Uvjerenje o nekažnjavanju, kandidat/kinja koji/a bude izabran/a, obavezan/a je isto dostaviti prije stupanja na dužnost, 

9. Uvjerenje o radnoj sposobnosti - ljekarsko uvjerenje, kandidat/kinja koji/a bude izabran/a, obavezan/a je isto dostaviti prije stupanja na dužnost.

 

IV

 

NAPOMENE:

 

Za navedeno radno mjesto nije predviđen probni rad.

 

Proces izbora kandidata, koji blagovremeno dostave svu dokumentaciju i koji budu ispunjavali sve opće i posebne uslove iz javnog oglasa, će se zasnivati na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata, o čemu će kandidati biti detaljno i blagovremeno obavješteni.

 

O rezultatima provedenog postupka po javnom oglasu kandidati koji ne budu izabrani bit će pismeno obavješteni.

 

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, na web stranici Preduzeća, na web stranici Osnivača, te će biti dostavljen JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog javnog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

 

Sva dodatna objašnjenja možete dobiti na broj telefona: 032/735-299.

 

Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je 8 (osam) dana počev od dana objavljivanja ovog Javnog oglasa u sredstvima javnog informisanja. 

 

Po okončanju postupka po ovom Javnom oglasu, JP „VISOKO EKOENERGIJA“ d.o.o.Visoko se ne obavezuje vršiti povrat priložene dokumentacije kandidata. Povrat dokumentacije vrši se na osnovu lićnog Zahtjeva kandidata.

 

Prijave sa traženom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

 

JP „VISOKO EKOENERGIJA“ d.o.o. Visoko,

Ulica Kakanjska br.4,

71300 Visoko

 

sa naznakom:

 

    „NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS"

 

 

 

direktor

Muhamed Husić

 

Preuzmi tekst javnog oglasa